Regulamin

Korzystanie ze sklepu internetowego

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupu utworów, będących materiałami dydaktycznymi zapisanymi w formacie PDF, prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sklep.legalenglish.net.pl

Sprzedającym jest Legal English Centre Agnieszka Chojecka w Poznaniu pod numerem NIP: 739 230 84 22, Regon: 300822187 zwana także zamiennie Usługodawcą.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

 • pod numerami telefonów (48) 600600550 koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: agnieszka.chw@wp.pl lub biuro@legalenglish.net.pl

§ 1 Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie korzysta z usług dostępnych na stronach serwisu.
 2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający z oferowanych usług w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedmiot transakcji – materiały dydaktyczne wymienione i opisane na stronach serwisu.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniach usług drogą elektroniczną, tj. z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422)
 5. Serwis Internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.sklep.legalenglish.net.pl, za pośrednictwem którego Klient może zapoznać się z oferowanymi materiałami dydaktycznymi oraz dokonać zakupów.
 6. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 7. Towar – utwór, będący materiałem dydaktycznym, zapisany w postaci cyfrowej w formacie PDF, prezentowany w Serwisie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży usługi w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Usługa – świadczona przez Serwis na zasadach określonych w Regulaminie, polegająca na umożliwieniu Klientom odpłatnego dostępu do materiałów dydaktycznych zamieszczonych na stronach Serwisu.
 10. Usługodawca – podmiot świadczący usługi za pośrednictwem Serwisu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.legalenglish.net.pl/regulamin
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie Towary oferowane w sklepie internetowym są dostępne jedynie w postaci elektronicznej w formacie pliku PDF.
 4. Warunkiem dokonania zakupów w sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do realizacji zakupów Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  • a. minimalna rozdzielczość ekranu 800×600 pikseli
  • b. przeglądarka internetowa Internet Explorer 8 lub nowszej, Firefox 9 lub nowszej, Opera 12 lub nowszej,
 6. Do poprawnego wyświetlenia zakupionych materiałów należy użyć bezpłatnego programu Adobe Reader, dostępnego pod adresem: http://get.adobe.com/pl/reader/

§3 Autorskie prawa majątkowe

 1. Materiały dostępne na stronach serwisu stanowią utwory w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t. ze zm.) i podlegają ochronie przewidzianej w tym przepisie.
 2. Autorskie prawa majątkowe do materiałów PDF zamieszczonych na stronach serwisu przysługują Sprzedawcy, zaś autorskie prawa osobiste – ich autorom.
 3. Kupno w/w materiałów nie daje Kupującemu żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do nich. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb, zachować w pamięci komputera, wydrukować, a także sporządzić jedną kopię zapasową PDF, przy czym kopie te nie mogą być używane równocześnie.
 4. W szczególności Kupującemu nie wolno:
  • a. zwielokrotniać pliku lub dokonywać jego rozpowszechniania, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  • b. udostępniać materiałów jakimkolwiek innym osobom; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  • c. najmować i użyczać plików; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  • d. ingerować w treść i zawartość pliku PDF.
 5. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do materiałów PDF zamieszczonych na stronach serwisu, osoba, która dopuściła się naruszenia (także Kupujący), zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 3-krotnej wysokości ceny brutto tego materiału za każdy zwielokrotniony, rozpowszechniony lub udostępniony, najęty lub użyczony egzemplarz. Nie wyłącza to prawa Sprzedawcy do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, jeśli wyrządzona mu szkoda przewyższa wysokość kary umownej.

§ 4 Zakupy i ich realizacja

 1. Zakupy są realizowane jedynie przez stronę internetową.
 2. Zakupy można dokonywać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres email, na który ma być wysłany zakupiony plik.
 4. W przypadku gdy przesłane dane będą niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia.
 5. Po dokonaniu zapłaty Klient otrzyma Towar na wskazany przez siebie adres email.
 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która zostanie przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres email w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.
 7. Czas realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą.
 8. W trakcie realizacji zakupów, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Serwisu Internetowego Sprzedającego w celach marketingowych. W wypadku udzielenia zgody Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 9. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.sklep.legalenglish.net.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich.

§ 5 Płatności

 1. Płatność za Towar następuje za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem, na konto Sprzedającego.

§ 6 Procedura reklamacji

 1. Kupujący ma prawo dokonać reklamacji zakupionych Towarów wyłącznie w przypadku niezgodności materiałów z umową, na zasadach określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z 27.07.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. Nie uważa się w szczególności za niezgodność Towaru z umową sytuację, gdy Kupujący nie może odczytać pliku ze względu na niespełnienie przez niego wymagań, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6.
 3. Reklamacje należy wysłać w wersji elektronicznej na adres email wskazany w Regulaminie.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej na adres email podany przez Klienta.

§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Serwisu Internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Weryfikacji danych można dokonać poprzez wysłanie wiadomości email do Usługodawcy na adres sklepu.
 3. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji. Zmiany zostaną wprowadzone w dniu ich otrzymania.

§ 8 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci, których dane są przechowywane w bazie danych Serwisu zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji email.
 2. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe. O braku akceptacji należy poinformować drogą mailową.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225 j.t. ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego.

Data opublikowania Regulaminu: 1 grudnia 2014 r.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.